Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavebním řádů (dále jen „stavební zákon"), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Žádosti zasílejte na email vyjadrovani@praha12.net .

Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně Praha12.net. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou vyjádření k existenci sítí Praha12.net zpoplatňovány dle následujícího sazebníku:

1. Vyjádření k existenci sítí (bez situace):
Cena : 300,- Kč vč. DPH

2. Vyjádření k existenci sítí - včetně digitální dokumentace:
Vyjádření k existenci sítí + digitální dokumentace:
Digitální forma zákresu ve formátu dwg. – JTSK, Bpv
Cena : 1 800,- Kč vč. DPH

3. Na vyžádání stavebníka je možné provést geodetické vytyčení SEK
NÁKLADY SPOJENÉ S GEODETICKÝM VYTYČENÍM
Základní cena : 5 500,- Kč vč. DPH
(Obsahuje přípravu dat, dopravu do 50 ujetých km, vyznačení trasy sprejem, vytyčení trasy do délky 100 m a maximálně 3 hodiny strávené dopravou a na stavbě.)
Doprava: 11,- Kč/km
1 člověkohodina nad základní rámec: 800,- Kč / 1 pracovník
Vytyčení trasy v délce nad základní rámec: 15 - 30,- Kč/m trasy

Standardní lhůta pro vyřízení Vašeho požadavku je 30 dnů od připsání platby na náš účet. ** Žádost musí být kompletní. * Ve výjimečných případech, u nichž je nutné i místní technické prověření, může být lhůta delší. Dále se lhůta prodlužuje o dobu čekání na potřebná data od stavebníka.

* V platné žádosti musí být uvedeny tyto informace:
Fakturační adresa (včetně IČ a DIČ u fyzických a právnických osob podnikajících)
Kontaktní údaje žadatele (stavebníka) a to konkrétně:
Email a telefon odpovědné osoby
Popis stavby, projektu a to zejména:
Katastrální území; Čísla pozemků; Přehledná situace; Koordinační situace s vyznačenými výšky objektů (formát dwg, JTSK); Situace širších vztahů; Průvodní zpráva; Technická zpráva (pokud již existuje); Řez a pohledy objektu (pokud již jsou známy); Umístění stavebních jeřábů včetně trajektorie a výšky ramen (pokud už jsou již známy)

** Na základě Vaší žádosti Vám bude zaslán daňový doklad. Po zaplacení Vám bude ve stanovené lhůtě zasláno vyjádření k síti, případně s dalšími dokumenty dle Vaší žádosti.
Veškerá komunikace probíhá pomocí emailu, osobní návštěva pouze po předchozí dohodě.

Službu zajišťuje dceřiná společnost PRAHA12.com s.r.o.