Diskuse před VH spolku Praha12.net

Vážení členové,

ve spolku Praha12.net nyní probíhá řada změn, které byly odsouhlaseny na minulé valné hromadě v červnu 2019. Současně jsme se na ní v rámci diskuse domluvili, že před konáním další valné hromady povede rada spolku se členy diskusi o jejím programu.

Proto Vás tímto zveme na diskusi o dalších krocích ve spolku, o programu následující valné hromady a ke spolupráci nad tvorbou podkladů pro tuto valnou hromadu.

Své návrhy prosím posílejte emailem na adresu program@praha12.net. Případně se s námi můžete potkat osobně v Domečku – sídle spolku (Komořanská 178/35, Praha 4), a to od 18 hodin ve dnech 8.10., 22.10. nebo 5.11. Pokud při diskusi zjistíme, že je k řešení více témat (tedy více práce, která je potřeba udělat), můžeme se domluvit na dalších termínech setkání.

Termíny setkání jsou dány naší snahou realizovat valnou hromadu spolku do poloviny prosince, aby se stihla konat před koncem roku a nekolidovala se svátky.

Časový harmonogram:
2.10. – zahájení diskuse
8.10. – první termín setkání v Domečku
22.10. – druhý termín setkání v Domečku
5.11. – třetí termín setkání v Domečku a závěrečná diskuse a svolání VH s programem, vzešlým z diskuse
10.12. – předběžný termín konání valné hromady

Navrhujeme započít diskusi o programu valné hromady spolku, především pak o návrhu jednacího řádu valné hromady.

Navrhované body programu valné hromady:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Schválení programu jednání
  4. Schválení jednacího řádu valné hromady
  5. Zpráva o stavu procesu pořízení dceřiné společnosti spolku, převodu majetku.
  6. Výše a frekvence placení členských příspěvků.
  7. Diskuze
  8. Závěr

Rada spolku Praha12.net 2.10.2019