Valná hromada 2019

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net
IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 18.6.2019 od 19:00 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Schválení programu jednání;
 4. Projednání a schválení zprávy rady spolku a kontrolní komise o hospodaření za předchozí kalendářní rok 2018;
  • Zprávy jsou k nahlédnutí na webových stránkách Spolku,
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2018;
  • Účetní výkazy jsou k nahlédnutí na webových stránkách Spolku,
 6. Projednání a schválení fúze sloučením Spolku jako nástupnického spolku se zanikajícím spolkem: Spolek jinonice.cz, IČO 27042391, se sídlem Pod Vidoulí 662/22, Jinonice, 158 00 Praha, spisová značka: L 17091 vedená u Městského soudu v Praze;
  • Projednání a schválení návrhu smlouvy o sloučení spolků,
  • Projednání a schválení stanov nástupnického spolku,
  • Projednání a schválení výkazů majetku a závazků zúčastněných spolků,
  • Projednání zprávy vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze

  Ve lhůtě třicet dní před konáním valné hromady bude zpřístupněn všem členům i) návrh této smlouvy o fúzi sloučením (viz. bod. 6 programu), ii) nové znění stanov nástupnického spolku, iii) výkaz majetku a závazků obou zúčastněných spolků a iv) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze sloučením spolků.

 7. Projednání a schválení plánu hospodaření na následující rok, předložený radou spolku; včetně projednání a vyslovení souhlasu se založením dceřiné společnosti Spolku;
  • Plán hospodaření je k nahlédnutí na webových stránkách Spolku,
  • Bod programu dále zahrnuje projednání dopadů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) na činnost Spolku,
  • Bod programu dále zahrnuje projednání odůvodnění založení dceřiné společnosti, jejího účelu, projednání a schválení návrhu její formy, struktury, předmětu podnikání, obsazení orgánů,
  • Plán programu dále zahrnuje Souhlas s případným pověřencem za účelem ochrany osobních údajů,
 8. Diskuze;
 9. Závěr.

RICHARD ZENKER
předseda Spolku