POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net

IČ: 26660750, se sídlem Zátišská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 23.5.2024 od 18:00 hod. v Domečku, na adrese Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Schválení programu jednání;
 4. Projednání a schválení zprávy rady spolku a kontrolní komise o hospodaření za předchozí rok 2022/2023;
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a 2023 (pokud již bude vypracována);
 6. Volba a odvolání členů orgánů spolku;
 7. Informace o stavu probíhající kontroly FU (2018-2020), dopady;
 8. Projednání důvodů, možností a schválení převodu (prodej, převod, vklad) nedokončeného majetku spolku do dceřiné společnosti;
 9. Projednání a schválení plánu hospodaření na rok 2024;
 10. Drobná úprava stanov spolku - změna minimální četnosti svolávání rady spolku (z 1x měsíčně na 2x ročně);
 11. Diskuze - budoucí činnost spolku (například podpora komunitní energetiky);
 12. Závěr.

RICHARD ZENKER
předseda Spolku