POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net

IČ: 26660750, se sídlem Zátišská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 14.12.2021 od 18:00 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení programu jednání;
4. Projednání a schválení zprávy rady spolku a kontrolní komise o hospodaření za předchozí kalendářní rok 2019;
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019;
6. Projednání a schválení zprávy rady spolku a kontrolní komise o hospodaření za předchozí kalendářní rok 2020;
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020;
8. Volba a odvolání členů orgánů spolku;
9. Projednání a schválení plánu hospodaření na následující rok 2022;
10. Diskuze; 
11. Závěr.

Z důvodu aktuálních hygienických opatření platných pro celou ČR je možné, že valnou hromadu nebude možné uskutečnit presenční formou. O vývoji budeme včas informovat. V průběhu konání valné hromady bude striktně vyžadováno dodržování veškerých v době konání platných hygienických opatření (pravděpodobně respirátor a prokázání bezinfekčnosti).

RICHARD ZENKER
předseda Spolku