POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net
IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 10.12.2019 od 18:30 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení programu jednání;
4. Projednání a případné schválení jednacího řádu valné hromady (hlasování o návrzích);
5. Zpráva o stavu procesu pořízení dceřiné společnosti spolku, převodu majetku;
6. Projednání a případné schválení výše a frekvence placení členských příspěvků (hlasování o návrzích);
7. Diskuze;
8. Závěr.

RICHARD ZENKER předseda Spolku